Registrační řád

I.

Základní ustanovení

článek 1

1. Registrací se rozumí záznam hráče v registru pardubické malé kopané (dále jen PAMAKO), který stanoví příslušnost (členství) k určitému družstvu oprávněnému zúčastňovat se soutěží pořádaných v rámci PAMAKO.

2. Hráč může být registrován pouze za jeden klub v 1. - 4. lize a divizi. Současně může být zaregistrován v jednom klubu Veteránské soutěže.

3. Start v soutěžích PAMAKO se umožňuje pouze hráči, který je registrován.

4. Dokladem o registraci je platná soupiska družstva.

5. Kapitán družstva je povinen na vyžádání delegáta doložit totožnost jednotlivých hráčů svého družstva uvedených v zápise o utkání. V případě nedoložení totožnosti je účast tohoto hráče považována za neoprávněný start a řeší se dle platného DŘ.

II.

Podklady pro registraci

článek 2

1. Podkladem pro registraci je soupiska družstva, do které se v průběhu sezony zaznamenávají přestupy a registrace nových hráčů. Pro registraci je zapotřebí :

a) jméno, příjmení, rodné číslo

b) název klubu, za který chce být hráč registrován

c) u hráčů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce

Soupiska družstva uložená v registru STK PAMAKO je jediným platným dokladem o registraci hráčů a družstva v soutěžích PAMAKO.

2. Za řádné vyplnění soupisky družstva a pravdivost všech údajů odpovídá vedoucí družstva.

3. Soupiska družstva bude uložena do registru PAMAKO po zaplacení poplatků dle Sazebníku poplatků.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

článek 3

Tento registrační řád schválila STK PAMAKO.

Závazný výklad tohoto řádu je oprávněna provádět pouze STK PAMAKO.